Rankingi: Zgoda na przetwarzanie dnaych osobowych

Formularz

Prosimy o wpisanie swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, firma, stanowisko, email) oraz o akceptację klauzuli RODO.
Przeczytaj klauzulę informacyjną RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Politechnika Gdańska z
siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 (kod pocztowy 80-233).

Z administratorem można kontaktować się:
– listownie: Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsku,
– przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP pod
adresem politechnikagdanska/SkrytkaESP
– poprzez mail mba@zie.pg.gda.pl , który przekieruje ewentualny wniosek do pracowników zajmujących się danymi osobowymi na PG

Inspektor ochrony danych
Na Politechnice Gdańskiej został powołany Inspektor Ochrony Danych
(IOD), z którym można się kontaktować e-mailem na adres: iod@pg.edu.pl.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące
przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Gdańską, w tym
realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez
Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO*) w celuh udziału naszej
instytucji w rankingach, poprawiania jakości świadczonych przez nas
usług dydaktycznych, poprawy ich widoczności i konkurencyjności

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą firmy rankingowe (QS Global
Executive MBA Rankings, Perspektywy, Ranking Web of Universities, Times
Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World
Universities, Ranking uczelni, wydziałów ekonomicznych, programów MBA
„Rzeczpospolitej”) oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa
(sądy, policja itp.) oraz nasi kontrahenci, którzy w związku z
realizacją dla nas usług będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym
imieniu na podstawie zawartych wcześniej z nami umów.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania,
do którego dane osobowe zostały zebrane nie dłużej jednak niż:
– do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
– prawo do cofnięcia zgody, w sytuacji gdy przetwarzania było oparte na
zgodzie;
– prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Need help?

MBA Programme Office
phone: +48 58 348 63 55
phone: +48 517 849 332
e-mail: mba@pg.edu.pl

MBA NOW!

Catch attention from first day

MBA NOW!

Focus yourself on entrepreneurial skills development.
OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →