Najlepsze programy MBA – ruszyła rekrutacja 2021 na program MBA!

Maj i czerwiec to intensywny czas dla kandydatów na programy MBA w Polsce. Kandydaci wybiorą programy MBA Gdańsk, Warszawa, patrząc nie tylko na rankingi ale również na opłaty.

Master of Business Administration to nie są zwykłe studia biznesowe, które są dostępne dla każdego. Kadra kierownicza wybiera programy nie tylko ze względu na przekazywaną wiedzę przez doświadczonych i międzynarodowych couchów, trenerów biznesu i światowej renomy wykładowców, ale przede wszystkim na możliwości networkingowe jakie program MBA oferuje.

Wraz z rozpoczęciem wiosny na wielu programach MBA rusza rekrutacja 2021, która ma na celu zebranie elit kierowniczych, budujących grupy w ramach modułów szkoleniowych. Uczelnie – tak jak i samych programów – jest dużo i przyszli studenci MBA mają w czym przebierać. Najlepsze programy MBA cechują się nie tylko wyższą opłatą, bardziej rozbudowanym programem, ale przede wszystkim pozycją lub samą obecnością w prestiżowych rankingach. Ranking MBA Polska 2021 realizowany przez Perspektywy lub QS Executive Ranking Poland są najlepszą miarą do klasyfikacji programów i do zaprezentowania programów MBA podczas trwającej rekrutacji na studia MBA.

Programy na każdą rekrutację, w tym rekrutacja 2021 przygotowują informacje o studiach MBA. Zawierają w nich aktualizację pozycji w rankingach MBA, gdyż ocena w nich dokonywana jest przez specjalistycznie dobraną komisję, składającą się z ekspertów. Oceniają oni program MBA poprzez wiele kryteriów, począwszy od prestiżu, po ocenę absolwentów i rozpoznawalność w Polsce i arenie międzynarodowej.

W nadchodzącej rekrutacji 2021 do programów MBA życzymy przyszłym kandydatom dobrego wyboru, który zapewni rozwój i otwarcie wiele drzwi biznesu!

The best MBA programs – recruitment and admission for 2021 for the MBA program has started!

May and June are an intense time for candidates for MBA programs in Poland. Candidates will choose MBA programs Gdańsk, Warsaw, looking not only at the rankings but also at the MBA fees.

The Master of Business Administration studies are not ordinary business studies that are available to everyone. The management team chooses programs not only because of the knowledge provided by experienced and international coaches, business coaches and world-renowned lecturers, but above all for the networking opportunities offered by the MBA program.

With the start of spring, many MBA programs or studies will start recruiting 2021 (called also admission 2021), which aims to bring together leadership elites that build groups as part of training modules. There are many universities – as well as the programs themselves – and future MBA students have a lot to choose from. The best MBA programs are characterized not only by a higher fee, a more extensive program, but above all by a position or mere presence in prestigious rankings. The MBA Poland 2021 ranking carried out by Perspektywy or QS Executive Ranking Poland is the best measure for the classification of programs and for presenting MBA programs during the ongoing recruitment for MBA studies.

Programs for each recruitment, including recruitment 2021, prepare information about MBA studies. They contain an update of the position in the MBA rankings, as the assessment in them is made by a specially selected committee consisting of experts. They evaluate the MBA program through many criteria, ranging from prestige to graduate assessment and recognition in Poland and internationally.

In the upcoming 2021 recruitment for MBA programs, we wish future candidates a good choice that will ensure the development and opening of many business doors!

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

[et_bloom_inline optin_id="optin_2"]

News

Contact

MBA Programme Office
 

Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology
Traugutta Street 79, room 404
80-233 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 348 63 55
phone: +48 517 849 332
e-mail: mba@pg.edu.pl

 

MBA Director

PhD Beata Krawczyk-Bryłka
phone: +48 58 348 61 75
e-mail: mbadirector@pg.edu.pl

Location

 

Gdańsk, Poland

 

Berlin 503 km
Vilnius 571 km
Stockholm 626 km
Minsk 743 km
Bratislava 930 km
Kiev 1104 km
Moscow 1444 km
Madrid 2833 km
Beijing 6965 km

OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →