Program MBA to nie tylko edukacja… ale wartości, które wspólnie wnosimy.

Jaka jest prawdziwa wartość programu MBA akredytowanego przy AMBA? Czy opłaty MBA w Polsce są równoważne z miejscem w rankingu MBA, czy tylko opłacalnością?

Zaledwie 5 z ponad 60 programów MBA w Polsce posiada akredytację AMBA. Tylko dwa programy MBA z Polski znalazły się w międzynarodowym rankingu QS, klasyfikującym najlepsze programy MBA EXECUTIVES na świecie. Większość opłat za MBA w Polsce przekracza 40 tys. zł. Czy są to kluczowe aspekty podjęcia studiów MBA w Polsce?

Jednym z mott International MBA na Politechnice Gdańskiej brzmi: „MBA to nie tylko edukacja… ale wartości, które wnosimy” (dr Barbara Stepnowska). Wartości tworzą ludzie, pracownicy i wszyscy zaangażowani w rozwój programu MBA. Wartości nie przychodzą same. Dla wartości nie jest ważny ranking MBA, akredytacja AMBA MBA, odpowiednio wysokie lub niskie opłaty – czesne MBA. Uczestnicy i pracownicy tworzą wartość głównie poprzez:

 • „Kreatywne wieczory” – cykliczne wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów między studentami, absolwentami i wykładowcami, podczas których wszyscy mogą podzielić się wiedzą lub doświadczeniem MBA.
 • Zaangażowanie absolwentów w rozwój programu
 • Networking nie tylko w trakcie studiów, ale także po ich ukończeniu
 • Sukces, a przede wszystkim prawdziwe historie dostarczane przez absolwentów z życia zawodowego
 • Mnogość sektorów, branż i dziedzin reprezentowanych przez kandydatów i studentów
 • Pełny międzynarodowy personel obejmujący cały świat i dzielący się w pełni międzynarodowym doświadczeniem
 • Tworzenie pracy dyplomowej jako projektu pożytecznego dla ludzkości, mającego wpływ społeczny.

To prawdziwa i bezcenna wartość programu AMBA MBA. Akredytacje i pozycja w Rankingu MBA to po prostu pochodna wartości tworzonych przez uczestników, absolwentów oraz całą społeczność MBA.

Program MBA is not only the education… but values we bring together

What is the real value of the MBA Program accredited with AMBA? Are the MBA fees in Poland equivalent to the place in MBA ranking or just profitability?

Only 5 out of over 60 MBA programmes in Poland have an AMBA accreditation. Only two MBA programs from Poland are ranked in the international QS ranking, which classifies the best MBA EXECUTIVES programmes in the world. Most of MBA fees in Poland exceed 40 thousands PLN. Are they the crucial aspects of undertaking MBA Program in Poland?

The one of International MBA at GUT mottos is:  “MBA is not only the education… but values we bring together” (PhD Barbara Stepnowska). The values is created by the people, staff and all engaged people in MBA program development. Values are not coming alone. Values are not made by MBA ranking and appropriately high or low MBA fees. Participants and staff creates value mainly through:

 • Creative evenings – cyclical event for networking among students, alumni and lecturers where all can share gain knowledge or last MBA experience.
 • Alumni engagement in programme development
 • Networking not only during the studies but also after graduation
 • Success ,and above all, real stories delivering by alumni
 • A multitude of sectors, industries and fields represented by candidates and students
 • A complete international staff covering whole globe and sharing fully international experience
 • Creating diploma thesis as a project that are profitable for humanities, that have social impact.

This is true and priceless value of the AMBA MBA programme. The accreditations and position in the MBA Ranking is just derivative of the values created by participants, graduates and the entire MBA community.

 

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

[et_bloom_inline optin_id="optin_2"]

News

Contact

MBA Programme Office
 

Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology
Traugutta Street 79, room 404
80-233 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 348 63 55
phone: +48 517 849 332
e-mail: mba@pg.edu.pl

 

MBA Director

PhD Beata Krawczyk-Bryłka
phone: +48 58 348 61 75
e-mail: mbadirector@pg.edu.pl

Location

 

Gdańsk, Poland

 

Berlin 503 km
Vilnius 571 km
Stockholm 626 km
Minsk 743 km
Bratislava 930 km
Kiev 1104 km
Moscow 1444 km
Madrid 2833 km
Beijing 6965 km

OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →