Czy warto studiować MBA w Polsce?

Trwa rekrutacja na najlepsze studia MBA w Polsce. Aplikuj i rozpocznij studia MBA – ale najpierw sprawdź najlepsze programy MBA i wszystkie kryteria, które musisz spełnić aby się dostać.

Polskie programy MBA oferują wysokiej jakości edukację o międzynarodowych i najwyższych standardach (podobnie jak cały polski system edukacji). Polska staje się preferowanym wyborem wśród międzynarodowych kandydatów planujących studia MBA za granicą.  Jest ku temu wiele powodów.

Dlaczego ubiegać się o studia MBA w Polsce? Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na studia MBA?

Master in Business Administration (stopień MBA) to uznane na całym świecie studia podyplomowe w zakresie zarządzania, które koncentrują się na profesjonalistach, którzy chcą rozwijać swoją karierę, a przede wszystkim wiedzę specjalistyczną. Zakres wiedzy MBA oferowany przez różne szkoły biznesu w Polsce może się różnić. Studia MBA w Gdańsku (prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej) koncentrują się na zarządzaniu strategią, programami i projektami.

Polska reprezentuje wysoką jakość edukacji, przy zachowaniu wciąż przystępnych kosztów. Studenci zagraniczni mogą aplikować do programu MBA w Polsce spośród ponad 400 uczelni, na których programy prowadzone są w języku polskim, angielskim lub obydwu.

MBA w Polsce to najrozsądniejsza opcja uzyskania dyplomu na studiach podyplomowych. Rekrutacja do programu MBA ma takie same zasady i przebieg procesu jak inne międzynarodowe programy MBA. Struktura opłat najlepszych polskich uczelni MBA jest stosunkowo niska w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i wieloma krajami europejskimi.

Korzyści dla studentów programu MBA w Polsce

System edukacji nie tylko dla MBA w Polsce jest wysoko oceniany i dobrze prosperujący. Studia MBA w Polsce oferują wysoko oceniane kierunki zarządzania, z międzynarodową kadrą akademicką, w różnych specjalnościach, które przygotowują studentów do pracy w każdym środowisku – niezależnie od branży czy regionu. Najlepsze polskie uczelnie zapewniają uznawany na całym świecie tytuł MBA. Ich absolwenci mogą pracować w dowolnej części świata, posiadając wysokie wynagrodzenie, praktyczne umiejętności z cenionymi podstawami teoretycznymi.

Trwa rekrutacja na studia MBA w Polsce!

Studiowanie programu MBA w Polsce może okazać się najlepszym wyborem dla studentów do kontynuowania studiów menedżerskich. Umożliwi wszystkim kandydatom dostosowanie się do niemal każdych warunków pracy, niezależnie od ich złożoności.

Sprawdź warunki kwalifikacyjne i aplikuj na International MBA in Strategy, Program and Project Management na Politechnice Gdańskiej.

Is MBA in Poland good to study?

Admission for the best MBA studies in Poland is in progress. Apply and study MBA, but before check the best MBA programmes and all criteria you need to comply.

Polish MBA programs knowns as MBA in Poland offer high-quality education with international and top-maintained standards (like the entire Polish education system). Poland is becoming a preferred choice among international candidates who plan to study for an MBA abroad. There are many pros to this choice.

Why apply for MBA in Poland? What time is the admission process for an MBA?

Master in Business Administration (MBA degree) is an internationally recognized Management postgraduate degree which is concentrated on business professionals wishing to advance their career and above all expertise. MBA degrees offered by various business schools in Poland may differ. The MBA in Gdańsk (held at the Faculty of Management and Economics Gdańsk University of Technology) is concentrated on Strategy, Programme and Project Management.

Poland represents a great variety of quality education and still with affordable costs. International students can apply to MBA Program in Poland among over 400 universities where programmes are held in Polish and English.

MBA in Poland is the most convenient option to receive a degree for post-graduation. Admission for programmes has the same rules and process flow as other international ones. The fee structure of best MBA Polish universities is relatively as low as compared to the United States, the UK and many European nations.

Benefits for students of the Polish MBA program

The education system not only for MBA in Poland is a top-rated and prosperous one. The MBA studies in Poland offer high-rated management courses, with international academic staff, in different specialties that prepare students to work in any respective environment – regardless of economy branch or region. Top Polish universities provide a globally recognized MBA degree. Their alumni can work in any part of the world having a high salary, practical skills with a serious theoretical basis.

Admission for MBA programme in Poland in progress!

Studying an MBA program in Poland will be the best choice for students to pursue a management degree. It will allow for all candidates to adapt to almost any working condition regardless of its complexity.

Check the eligibility conditions and apply for an International MBA in Strategy, Programme and Project Management at the Gdańsk University of Technology.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

[et_bloom_inline optin_id="optin_2"]

News

Contact

MBA Programme Office
 

Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology
Traugutta Street 79, room 404
80-233 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 348 63 55
phone: +48 517 849 332
e-mail: mba@pg.edu.pl

 

MBA Director

PhD Beata Krawczyk-Bryłka
phone: +48 58 348 61 75
e-mail: mbadirector@pg.edu.pl

Location

 

Gdańsk, Poland

 

Berlin 503 km
Vilnius 571 km
Stockholm 626 km
Minsk 743 km
Bratislava 930 km
Kiev 1104 km
Moscow 1444 km
Madrid 2833 km
Beijing 6965 km

OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →