MBA w Polsce: czy najważniejszy jest biznesowy program studiów, rankingi i akredytacje, czy wysokość opłat Programu MBA?

Czy najważniejsze jest czesne MBA? Celem każdego programu jest sklasyfikowanie się w TOP 10 studiów MBA w Polsce. Jest to ważne również dla kandydatów zwłaszcza podczas rekrutacji na studia International MBA Gdańsk.

International MBA w Polsce w Gdańsk Tech z akredytacją AMBA ma ponad 10-letnie doświadczenie. Po raz trzeci z rzędu znalazł się w rankingu QS Global EMBA Rankings. Program zajął 19 miejsce na świecie i 10 miejsce w Europie w kategorii Executive Profile Ranking. Ponadto nieprzerwanie znajduje się w pierwszej dziesiątce polskich studiów MBA według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy.

Nie tylko rankingi – jakość na pierwszym miejscu dla programu MBA!

Studia MBA [Międzynarodowy Program MBA w zakresie strategii, zarządzania programem i projektami] otrzymał  prestiżową międzynarodową akredytację AMBA na maksymalny możliwy okres 5 lat, co plasuje studia MBA na Politechnice wśród najlepszych, którym można udzielić takie wyróżnienie, a jednocześnie potwierdza jego zgodność z najwyższymi standardami jakości oferowanej edukacji.

Opłaty MBA zawierają wiele korzyści – dowiedz się, co dają studia MBA Gdańsk

Sprawdź aktualny poradnik rekrutacyjny na studia MBA na Politechnice Gdańskiej w zakładce Admission. MBA Gdańsk to nie tylko wiedza biznesowa, rankingi MBA i networking. Program MBA w Gdańsku daje znacznie więcej dzięki inicjatywom edukacyjnym i uczeniu się dzięki projektom. Wszystkie zajęcia objęte są w ramach opłat i czesnego MBA. Wśród nich są sesje networkingowe z rozwojem umiejętności osobistych – Let’s play the MBA; pitching days – inicjatywy, które umożliwiły studentom MBA Gdańsk zmierzenie się z ostatecznym projektem przed obroną oraz uzyskanie informacji zwrotnej od liderów biznesu. Każdy słuchacz otrzymuje cenne wskazówki od specjalnej Komisji Mentorskiej reprezentowanej przez ekspertów z Polski; „Barcelona Inspirational Safari” – przykład corocznego wyjazdu studyjnego studentów MBA wraz ze swoimi mentorami w ramach programu MBA jako specjalne doświadczenie edukacyjne… i wiele innych.

MBA w Polsce – rekrutacja ruszyła!

Ruszyła rekrutacja na kolejny rok akademicki akredytowanego przez AMBA Gdańskiego Programu MBA! Czekamy na kandydatów do XIV edycji MBA, która rozpocznie się w październiku 2021 roku. Sprawdź proces rekrutacji na studia MBA i aplikuj. Liczba kandydatów jest ograniczona.

Are the most important business programme, rankings and accreditations or fees of the MBA Programme?

It the MBA fee the most important? TOP 10 of MBA studies is the aim of each programme. It is important for candidates especially during the International MBA Gdańsk admission process.

International MBA in Poland at Gdańsk Tech with an AMBA accreditation has over 10 years’ experience. It for the 3rd time in a row was ranked in  QS Global EMBA Rankings. The Programme was ranked 19th globally and 10th in Europe in the category Executive Profile Ranking. Moreover it is continuously in the top 10 Polish MBA studies according to the national ranking Perspektywy.

Not only rankings – quality first for MBA Poland!

MBA at the Gdańsk University of Technology is a unique MBA business studies in Northern Poland with international accreditation AMBA. IMBA Poland [International MBA in Strategy, Programme and Project Management] has received the prestigious international AMBA accreditation for the maximum possible duration of 5 years, ranking the programme among the best to be granted such distinction, and at the same time validating its compliance with the highest standards of the quality of education offered.

MBA fees cover many benefits – discover what MBA Gdańsk studies provide

Check the current recruitment guide for the MBA programme at the Gdańsk University of Technology, Poland at Admission. MBA Gdańsk is not only business knowledge, MBA rankings and networking. It gives much more by educational initiatives and learning by projects. All activities are covered by MBA fees. Among them are networking sessions with personal skills development – Let’s play the MBA; pitching days – initiatives that gave the possibility for MBA Gdańsk students to challenge their final project before the dissertation and get feedback from business leaders. There were project presentations as well as individuals. Each student has valuable tips from a special Mentor’s Committee represented by experts from Poland; “Barcelona Inspirational Safari” – an example of an annual study trip that MBA students with their mentors do within the MBA programme framework as a special educational experience… and many more.

MBA in Poland – admission has started!

The recruitment for the next academic year of the AMBA accredited Gdańsk MBA Programme has already started! We are waiting for the candidates for the XIV MBA edition, which starts in October 2021. Check the MBA admission process and apply. The number of candidates is limited.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

[et_bloom_inline optin_id="optin_2"]
OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →